Ex-situ syngas biologisk metanisering (ESB) är en innovativ teknik för biometanproduktion som nu ska demonstreras. Skogsrestprodukter såsom grot, sågspån och returträ är kolkällor som inte är tillgängliga för biometanproduktion med traditionella rötningstekniker. Om skogsrestprodukterna först förgasas till syngas kan den sedan vidareförädlas till biometan genom biologisk metanisering – en slags gasrötningsteknik. ESB-tekniken öppnar således dörren till att kunna använda skogsrestprodukter och annan fast biomassa som substrat för biometanproduktion. Det ökar Sveriges och Europas potential för biometanproduktion kraftigt.

ESB ska demonstreras vid Cortus förgasningsanläggning i Höganäs, och projektet innebär samverkan mellan flera aktörer. Den mobila ESB-pilotanläggningen kommer att designas och byggas av RISE och Wärtsilä. I samarbetet kommer RISE tidiga forskning att vidareutvecklas tillsammans med en teknikleverantör med industriella erfarenheter. Cortus är syngasproducent och värd för pilotförsöken och får i gentjänst tillämpad forskning om möjlig avsättning för syngas. Mikroorganismerna i den biologiska processen behöver näring. I det här projektet kommer näringen delvis att komma från rejektvatten från avloppsreningsverk som sedan återcirkuleras. Genom processen minskas samtidigt kvävehalten i rejektvattnet och behovet av resurskrävande kvävereduktion vid avloppsreningsverket reduceras – en viktig synergi.

Nu har arbetet dragit igång på riktigt. Vi har kommit långt i diskussion kring uppställningsplats, och vi är glada att byggnationen äntligen kan påbörjas. Förhoppningen är att kunna driftsätta försöken den 1 januari 2024 med två efterföljande år av kontinuerlig drift. Målet är att demonstrera ESB-teknikens potential inför vidare kommersialiseringsarbete.

Kolla in vår sida för demosidan!