Διερεύνηση των ιδιοτήτων του καταλύτη για τη διεξαγωγή των πρώτων πειραμάτων

Η καινοτομία στην τεχνολογία του ελληνικού πιλοτικού προγράμματος βασίζεται κατά κύριο λόγο σε μια καταλυτική αντίδραση για την οποία απαιτούνατι συνθήκες υψηλής θερμοκρασίας και πίεσης. Επί του παρόντος, συγκεκριμένες προδιαγραφές του καταλύτη που θα προμηθευτούμε εξετάζονται διεξοδικά και προσδιορίζονται με ακρίβεια ενώ διεξάγεται εκτενής έρευνα αγοράς αναφορικά με τους διαθέσιμους καταλύτες. Μετά την προμήθεια του καταλληλότερου καταλύτη, θα είμαστε έτοιμοι σε πρώτο στάδιο να πραγματοποιήσουμε μερικά πειράματα για να διασφαλίσουμε την αποτελεσματικότητα και την ακρίβεια της αντίδρασης. Η πειραματική διαδικασία είναι εξαιρετικά σημαντική για την επίτευξη της πιο ωφέλιμης διαμόρφωσης για την αντίδραση, λαμβάνοντας υπόψη διάφορους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, του τύπου καταλύτη, της θερμοκρασίας και της πίεσης.

Τα διαγράμματα ροής των διεργασιών είναι υπό σχεδίαση

Βρισκόμαστε στο στάδιο σχεδίασης των πρώτων διαγράμματων ροής των επιμέρους διεργασιών. Η συνολική διαδικασία παραγωγής βιομεθανίου επιμερίζεται σε τρεις φάσεις: 1) καθαρισμός και συμπίεση του βιοαερίου που παράγεται στο Βιοαερίο Λαγκαδά για εισαγωγή του στην πιλοτική μονάδα, 2) θερμοκαταλυτική αντίδραση που μετατρέπει το CO2 του βιοαερίου σε βιομεθάνιο χρησιμοποιώντας πράσινο H2 και 3) αφύγρανση του τελικού ρεύματος βιομεθανίου. Παράλληλα, πραγματοποιούνται προκαταρκτικές μελέτες για την προμήθεια ανανεώσιμου H2 προκειμένου να προσδιοριστούν οι βασικές διαστάσεις και η τοποθέτηση της δεξαμενής αποθήκευσης και του συστήματος σωληνώσεων. Σε εξέλιξη βρίσκεται επίσης έρευνα αγοράς για τη διασφάλιση της καταλληλότητας των παρόχων υδρογόνου όσον αφορά την τήρησή του παράγοντα της βιωσιμότητας καθώς και του νομοθετικού πλαισίου που ορίζει τις ασφαλείς συνθήκες μεταφοράς και αποθήκευσης.